Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 25 Mar 2018, 08:17


Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 12 ileti ]
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 22 Nis 2013, 12:29 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408

ResimSağlık değil soygun düzeni. Nisan 22, 2013

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine geçti.

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu, “Risk Odaklı Denetim” yöntemine geçti. İlk sonuçlar, iktidarın övünç kaynağı olan sağlık sisteminde büyük yolsuzluklar yapıldığını ortaya koydu…
Tür­ki­ye­’de son yıl­lar­da en bü­yük yol­suz­luk­la­rın “sağ­lı­k” üze­rin­den ya­pıl­dı­ğı, bu alan­da­ki har­ca­ma­la­rın yük­sel­me­sin­de yol­suz­luk­la­rın bü­yük pa­yı­nın ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) Baş­kan­lı­ğı, yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le ama­cıy­la ku­rum bün­ye­sin­de “Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı­” oluş­tur­du. Yol­suz­luk sap­ta­nan alan­la­rı be­lir­le­yip bu kon­ru­lar­da de­ne­tim ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Yol­suz­luk bo­yut­la­rı­nın tah­min­le­rin bi­le üze­rin­de ol­du­ğu de­ğer­len­di­ril­di.

Dok­to­ra çok gi­di­li­yor

Ül­ke­miz­de gün­de or­ta­la­ma 2,5 mil­yon ki­şi hiz­met alı­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na bağ­lı 950, üni­ver­si­te­le­re bağ­lı 86, an­laş­ma­lı da bin 750 has­ta­ne ve 25 bin ci­va­rın­da ec­za­ne ile SGK ara­sın­da söz­leş­me bu­lu­nu­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, 10 yıl ön­ce bir ki­şi­nin yıl­da 2 kez dok­to­ra git­me­si­ne kar­şın, bu­nun şim­di 8’e yük­sel­di­ğini ve ba­tı ül­ke­le­ri­nin de önü­ne geç­ti­ğini söylüyor. SGK, har­ca­ma­la­rın azal­tı­la­bil­me­si için yurt­taş­la­ra ki­tap­çık da­ğı­tı­yor.
SGK Risk Odak­lı De­ne­tim Grup Baş­kan­lı­ğı’na yol­suz­luk­lar­la il­gi­li bir ko­nu ve­ri­li­yor, bu­nun di­ğer il­ler­de de olup ol­ma­dı­ğı da­ha çok bil­gi­sa­yar sis­te­miy­le or­ta­ya çı­ka­rı­lı­yor. SGK yet­ki­li­le­ri, “Se­nar­yo­lar oluş­tu­ru­lup, be­lir­le­nen kri­ter­ler üze­rin­den var olan teh­dit­le­ri or­ta­ya çı­ka­rı­yo­ruz. Ba­zı olay­lar­da, mü­fet­tiş gö­rev­len­di­ril­me­si­ne bi­le ge­rek kal­ma­dan sis­tem üze­rin­de ça­lışı­lıp so­nuç­lan­dı­rı­lı­yor” diyor.

Ha­ya­li has­ta mu­aye­nesi

İl­gi­li sağ­lık su­nu­cu­su­nun cer­ra­hi hiz­met ver­me yet­ki­si ol­ma­ma­sı­na, yo­ğun ba­kım üni­te­si bi­le bu­lun­ma­ma­sı­na rağ­men üni­ver­si­te has­ta­ne­siy­miş gi­bi fa­tu­ra gön­der­di­ği­ni kay­de­den bir yet­ki­li, “Yük­sek mik­tar­da fa­tu­ra gel­di­ği için bun­lar göz­den ka­ça­bi­li­yor. Dok­to­run, ec­za­ne­nin, has­ta­ne­nin or­ga­ni­ze olup yön­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı fa­ali­yet­ler var. Ye­ni de­ne­tim sis­te­mi­miz bun­la­rı da ya­ka­la­ma­ya baş­la­dı. Ve­ri­ler üze­rin­den bu­lup su­iis­ti­mal ris­ki ola­bil­di­ği­ni be­lir­le­dik­le­ri­mi­zi de­ne­tim baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­yo­ru­z” de­di.

Ka­ra lis­te ye­ri­ne denetim

Ba­zı ku­rum­la­rı­n yol­suz­lu­ğu alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­di­ği­ne dik­kat çe­ken SGK yet­ki­li­si, şun­la­rı söy­le­di: “Yol­suz­luk­la­rıy­la bil­di­ği­miz ku­ru­luş­lar için ‘ka­ra lis­te­’ ya­pıp risk­li has­ta­ne, dok­tor­lar de­ğil, doğ­ru­dan risk ta­ra­ma­sı ya­pı­yo­ruz. 20 ki­şi­lik eki­bi­miz­de de­net­men, ec­za­cı, dok­tor var. Yol­suz­luk­la­rı en aza in­dir­mek için ku­rum­la­ra­ra­sı di­ya­lo­ga da önem ve­ri­yo­ruz.”
:arrow: http://sozcu.com.tr/2013/gundem/saglik- ... uzeni.html

_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 11:33 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Şub 2013, 12:23
İleti: 8106
Alıntı:
diyorlar ki eskiden hastanelerde kuyruklar vardı, şimdi yok. üniversite hastanesine giderken sevk almak gerekiyordu, şimdi gerekmiyor.

görelim bakalım 13 senede neler değişti?..

1) evet artık sevk falan yok, istediğin hastaneye gidiyorsun.

ama bir tek sen gitmiyorsun, herkes gidiyor. başı ağrıyan, dişi ağrıyan herkes sevksiz mevksiz devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine gidiyor. öyle olunca ne oldu? poliklinik sayıları arttı, bir günde bakılan hasta sayısı ikiye üçe katlandı. polikliniklerde bir hastaya düşen süre yarıya indi.

2) ama kuyruklar azaldı. peki ne oldu da azaldı?

çünkü hastanelere randevu sistemi geldi. artık sıra yok, randevu var. randevu aldın aldın, alamazsan "bugün git, randevu alınca gel".

3) ve bazı branşlara randevu alınmaz hale geldi.

boğazın mı ağrıyor, hiç uğraşma, git evinde yat. kulak burun boğazdan randevu alıp doktora ulaşıncaya kadar iyileşirsin zaten.

hele ki ultrason ya da mr falan çekilecekse git özelde çektir gel. randevuyu beklersen 3 ay sonraya ancak çektirirsin benden söylemesi. tabi o 3 ay geçene kadar da kanserin falan varsa ilerler. adama amca sende kanser varmış, sen 3 aydır niye gelmedin diyoruz, "e bugüne randevu verdiler" diyor.

o zaman allah taksiratını affetsin...

4) 13 sene önce sadece randevu sistemi de değil, muayene ücreti de yoktu.

herkes istediği hastaneye gidecek denilince tabi ki, muayene sayıları, tetkik giderleri, ilaç giderleri arttıkça arttı.

ilk önce "hasta sayısı çok arttı, millet gerekli gereksiz ilaç yazdırıyor, sgk zarar ediyor" dediler, polikliniklerde 1 lira muayene ücreti alınmaya başlandı. sonra o ücret 3 lira oldu, sonra 5 lira, 8 lira, 15 lira derken sürekli artıyor, durduramıyoruz.

5) muayene ücretleri yetmedi, ilaç katkı payı da alınmaya başlandı.

artık reçetedeki ilaç sayısına göre ve ilaçlardan da belli bir yüzde olmak üzere ilaç katkı payı ve reçete parası alınmaya başladı.

6) üstelik bu noktada hükümet iki tane uyanıklık yaptı;

birincisi, bu paralar hastanede değil, eczanede alınıyor, bu sayede halk devletle değil, eczane ile karşı karşıya getiriliyor.

ikincisi, muayene ücretleri hemen o gün değil, hastane sgk'ya fatura gönderdikten sonra çıkıyor. bu sayede seçim dönemlerinde bu paraları almayıp seçimden sonra 50-100-200 her ne kadarsa topluca alıyorlar.

7) sonuçta muayene parası, ilaç katkı payı, sorma ver parası derken doktorun yazdığı 5 liralık ilaç için eczanede 15-20 lira ödemeye başladınız.

ve bu nedenle pekçok hasta ilaçlarını kendi cebinden almaya başladı. bu da sistemin işine geliyordu.

8) her seçim döneminde milyonlarca yeşil kart dağıtıp, seçimden üç ay sonra iptal etmeyi alışkanlık haline getirdiler.

9) "isteyen özel hastaneye gidebilir" dediler, her yere mantar gibi özel hastane açılmasına vesile oldular.

sonra baktılar, özel hastaneler yüzünden faturalar kabarıyor. bu sefer özel hastanelerden de fark ücreti alınmaya başlandı. o fark ücretleri başta sgk'nın ödediği paranın % 90'ı ile sınırlı idi, sonra % 200 oldu, bazı yerler için daha da arttı.

şu an istanbul'da x özel hastanesinde bir y ameliyatı ücretli hastaya 5000 liraya yapılırken, sgk'lı hastaya 4500 liraya yapılıyor. e aradaki 500 liralık farkı da ücretli hasta azıcık pazarlık ile % 10 düşürtebilir. ikisi de aynı ücreti verecekse ben ne anladım o zaman gss'den?

10) genel sağlık sigortası için belirlenen primler çok yüksek ve sürekli artıyor. en baba özel sağlık sigortasının primleri bile bu kadar yüksek değil.

üstelik kapsamı da günden güne daraltılıyor. her gün daha fazla ilaç, daha fazla tedavi sistem tarafından ödeme harici tutuluyor.

11) genel sağlık sigortası prim borcunuz varsa zaten kullanamıyorsunuz, prim borcunuz yoksa bile her hastaneye gidişinizde bir dolu para ödüyorsunuz.

e o zaman, bu nasıl sigorta kardeşim?..

12) genel sağlık sigortası borcu olanların bakılabileceği ve randevu gerektirmeyen sadece acil servisler kaldı. millet acil olsun ya da olmasın buralara hücum etti. acil servisler ana-baba günü. millet ilaç yazdırmaya, kolesterol baktırmaya acil servise geliyor. son bir yılda 139 defa acile gelen hastam var. ve dünya üzerinde toplam nüfusundan fazla acil servis başvurusu olan tek ülke Türkiye.

gerçek hastalar, gerçek aciller gss borçluları ve randevu alamayıp acile gelenler yüzünden arada kaynıyor, mağdur oluyor.

13) arada bakıyorum; kapitalist amerikan sistemine döneceğiz, parası olmayan, sigortası olmayan gidecek hastane bulamayacak falan deniyor. yahu amerikan sisteminde bile kullanmadığın şeyin, almadığın hizmetin parasını kimse senden istemez, is-te-ye-mez. kimse sana durduğun yerde borç çıkartamaz, bunun adı kapitalizm falan değil, düpedüz soygundur.

hangi kapitalist sistemde, işi gücü olmayan, bir kuruş dahi para kazanmayan insanlardan böyle bir haraç alınabilir?

14) 7 milyon kişiye, 9 milyar lira borç çıkarmışlar. bu paralar gerçekten sağlığa harcanıyor olsa, sağlık sistemi ihya olur, kimseden de bir kuruş muayene ücreti alınmaz...

bu artık genel sağlık sigortasını falan aştı. bu paralar ak-sarayın, örtülü ödeneğin finansmanından başka bir şey değil.

ödemeyin, ödettirmeyin...

https://eksisozluk.com/entry/55173982Bazı tespitleri teyid edebilirim, bazıları hakkında fikrim yok.
Bu konuda tecrübeleri olan var mı?

_________________
Küçük bir hatayı büyük bir hataya çevirmek istiyorsanız, o küçük hatayı savunun. Vladimir İlyiç Lenin


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 13:49 
Onursal Üye

Kayıt: 24 Oca 2014, 10:22
İleti: 2802
Bildiğim kadarıyla oldukça geçerli

_________________
Hata yapmayan yoktur. Karşına çıkanın her zaman hata yapabileceğini unutmadan davranmalısın.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 16:41 
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4347
Başın ağrıyorsa eczaneye gidiyorsun. İlaç 5 lira
Doktora gitsen muayene 8 TL Recetesi ve % 20 ilaç katkısı ile zarardasın.

Baş ağrısı deyip geçiştiriyorsun. Ama her ağrı potansiyel bir vücut arızasının belirtisi olabilir.
Durum vahim aslında. Geçen param yoktu. Sağlık ocağına gittim. Reçete yazıldı. İlacımı yakınıma aldırdım.
Yani kimsem olmasa ilaçsız kalacaktım.
Protez/ortez, akülü araca ihtiyacı olan bir sürü insan var. Bunlara bürokratik engeller yüzünden, hemde ekonomik engeller yüzünden erişemiyorsunuz..

Bu ülkede Kürt sorunu değil. Ülkede sağlık sorunu ve hukuk sorunu var. Kapitalist eğitim sorununuda katabiliriz. Fırsat eşitsizzliği babında..

_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 18:49 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Şub 2013, 12:23
İleti: 8106
Yanlışlıkla iki kez yollamışım.

_________________
Küçük bir hatayı büyük bir hataya çevirmek istiyorsanız, o küçük hatayı savunun. Vladimir İlyiç Lenin


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 19:02 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408
Her denilene bakmayın videoya bakın. :roll:


_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 19:33 
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4347
sanırım tuvaletsizlik sorunu var. Kadıncağız tuvalet bulamamış.

_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 05 Ekm 2015, 19:37 
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4347

_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Sağlık Değil Soygun Düzeni. Nisan 22, 2013
İletiTarih: 07 Oca 2016, 19:29 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408
Alıntı:

Domuz gribi şüphesiyle 1 ölüm daha. Ocak 7, 2016


Resim

:arrow: Siverek Devlet Hastanesi`nde domuz gribi şüphesiyle karantinaya alınan 82 yaşındaki Süheyla Aktar hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün 8 kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bugün bu sayı 1 kişi daha arttı.

Bağlar Mahallesi`ndeki evinde yüksek ateş ve kusma şikayetleriyle bugün öğle saatlerinde ambulansla Siverek Devlet Hastanesi`ne götürülen Aktar, burada yapılan tahlillerin ardından H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastanenin dördüncü katındaki bir odaya alınan Aktar, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Resim
Foto. DHA

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Ramazan Durankuş, Aktar`a gerekli müdahalenin yapıldığını ancak kurtarılamadığını belirterek, `Domuz gribi şüphesi ile gelen vaka Siverek Devlet Hastanesi`nde karantinaya alınarak tüm müdahaleleri yapıldı. Kan ve kültür örnekleri alındı` dedi. DHA
:arrow: http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/siv ... 2-1033722/

_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 12 ileti ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.